Kongressin ohjesääntö

Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin ohjesääntö

Hyväksytty Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean kokouksessa 
05.09.2014 Petroskoissa

1.    Yleistä

1.1.    Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressi (jatkossa Kongressi) on suomalais-ugrilaisten kansojen ja samojedikansojen hallituksista ja poliittisista puolueista riippumaton foorumi, joka toiminnassaan nojautuu Suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyön pääperiaatteiden, tavoitteiden ja tehtävien julistukseen (Syktyvkar 1992).
1.2.    Päätöksien toteuttamiseksi Kongressi muodostaa koordinointielimen - Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean.
1.3.    Kongressi on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu edustajia vähintään puolet niiden kansojen valtuuskunnista, jotka ovat edustettuina Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomiteassa.

2.    Kongressin tavoitteet
2.1.    Edistää yhteistyötä suomalais-ugrilaisten kansojen kesken sekä suomalais-ugrilaisten ja muiden kansojen välillä kulttuurin, tieteen,  koulutuksen, tiedonvälityksen, oikeuden, ekologian, sosiaalipolitiikan ja talouden alalla;
2.2.     Myötävaikuttaa suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien ja etnisen identiteetin kehittymistä;
2.3.    Edistää kansainvälisten normien toteutumista ihmisoikeuksien, kansojen itsemääräämisoikeuden ja alkuperäiskansojen oikeuksien alalla.
 
3.    Edustajat, kongressin osallistujat 

3.1. Kukin kansa valitsee edustajansa vapaasti, Konsultaatiokomitea ei säätele kansallisten valtuuskuntien muodostamistapaa. 

3.2. Kansojen korkeimmilla edustuselimillä on oikeus asettaa edustajia, niiden puuttuessa edustajat valitaan muiden yhteiskunnallisten kansan intressejä edustavien järjestöjen yhteisellä päätöksellä. Edustajiaan osallistumaan kongressin työskentelyyn voivat esittää järjestöt, joiden toiminta on jatkunut vähintään kolme vuotta. Valtuuskuntien valintaprosessin tulee olla läpinäkyvä ja ottaa huomioon maassa voimassa oleva ei-valtiollisia järjestöjä koskeva lainsäädäntö . Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea ratkaisee valtuuskuntien muodostamisen kiistanalaiset kysymykset, edellyttäen, että esitysaikarajoja on noudatettu. 
3.3. Kongressiin voivat osallistua tarkkailijat, Konsultaatiokomitean kutsumat asiantuntijat, vieraat,  lainsäädäntö- ja toimeenpanoelinten edustajat eri maista ja paikallishallinnon alueilta ja toimielimistä.    
3.4. Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea määrittää kongressien edustamisnormit. 

4.    Kongressin työjärjestys

4.1. Kongressin työskentely tapahtuu yleisistunnoissa ja jaostoissa;

4.2. Kongressin työskentelyä varten muodostetaan työelimet; puheenjohtajisto, sihteeristö, asiakirjavaliokunta, äänestysvaliokunta. 

4.3.  Puheenjohtajisto:
4.3.1. Muodostetaan kongressiedustajista Konsultaatiokomitean esityksestä ja jonka Kongressi vahvistaa. 
4.3.2. Puheenjohtajisto johtavaa Kongressin työskentelyä;
4.3.3. Puheenjohtajisto tekee päätökset menettelytapa- (organisatorisissa) kysymyksissä sekä tämän ohjesäännön ulkopuolisissa kysymyksissä.

4.4. Asiakirjavaliokunta:  

4.4.1. Asiakirjavaliokunta muodostetaan kansojen valtuuskuntien edustajista yksi kustakin kansasta ja tarvittaessa sillä on oikeus kuulla asiantuntijoiden arvioita;
4.4.2. Asiakirjavaliokunnan puheenjohtaja vahvistetaan ensimmäisessä istunnossa Konsultaatiokomitean suosituksesta;  
4.4.3. Asiakirjavaliokunta työstää valmiiksi Kongressin päätösasiakirjaluonnoksen sekä luonnokset muiksi asiakirjoiksi; 
4.4.4. Edustajat ja seuraajat voivat esittää asiakirjavaliokunnalle muutoksia päätösasiakirjaan, sekä muita asiakirjaluonnoksia puheenjohtajiston asettaman määräajan loppuun mennessä.
4.4.5. Asiakirjavaliokunta tekee päätöksensä konsensuksella;

4.5.  Äänestysvaliokunta 

4.5.1. Kongressi muodostaa äänestysvaliokunnan. 

4.6. Yleisistunnot:

4.6.1. kuullaan Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean puheenjohtajan alustus ja annetaan arvio Konsultaatiokomitean työstä;
4.6.2. Oikeuttaa esiintymään kansan valtuuskunnan nimissä; 
4.6.3. Kuullaan jaostojen suositukset; 
4.6.4. Hyväksytään asiakirjavaliokunnan valmistelemat kongressiasiakirjat;
4.6.5. Tehdään päätökset konsensuksella, jossa joka kansan valtuuskunnalla on yksi ääni;
4.6.6. Menettelytapa- (organisatorisissa) kysymyksissä päätös voidaan tehdä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

4.7. Temaattiset istunnot  

4.7.1. Konsultaatiokomitea päättää temaattisten istuntojen työskentelystä;
4.7.2. Konsultaatiokomitean nimittää temaattisten istuntojen vetäjät.
4.7.3. Temaattisten istuntojen tehtävänä on keskustella ajankohtaisista kysymyksistä ja laatia suosituksia.
4.7.4. Temaattisiin istuntoihin voivat osallistua asiantuntijat, Kongressin tarkkailijat ja vieraat;

4.8. Kongressin asiakirjat ovat:
4.8.1. Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin loppuasiakirja;
4.8.2. temaattisten istuntojen suositukset;
4.8.3. julistukset, vetoomukset ja anomukset;
4.8.4. Asiakirjavaliokunta esittelee päätösasiakirjan sekä julistukset ja vetoomukset ja Kongressi hyväksyy ne päätösistunnossaan.
4.8.5. Kongressin päätökset ovat suositusluontoisia suomalais-ugrilaisille kansoille ja määräävät Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean työtä. Vain Kongressi voi tarkistaa tai kumota päätökset.